Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie má uzatvorenú zmluvu s poisťovňami Union a Dôvera.

Cenník sa týka výkonov

·         ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami a vyžadujú 100% spoluúčasť poistenca

·         pre pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá nie je zmluvným partnerom tejto ambulancie

·         pre samoplatcov

·         nad rámec limitu zdravotnej poisťovne Dôvera, Union ( nad 25 terapeutických sedení,  nad rámec limitov na určený časový interval)  - na žiadosť pacienta

·         nad rámec optimálneho reálneho intervalu nákladov na jedno jedinečné rodné číslo určeného poisťovňou Union, resp. nad pásmom parametrov pre výpočet hodnotiaceho koeficientu určeného poisťovňou Dôvera – na žiadosť pacienta

·         v čase pracovného pokoja, sviatkov

·         na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu, ktorý nie je zo zákona oprávnený odporučiť vyšetrenie hradené z verejného zdravotného poistenia

 

C E N N Í K    V Ý K O N O V

 

   Individuálna psychoterapia   ( 50 min. )                                                        

   25,-€

   Individuálna poradenstvo   ( 50 min. )                                                                        

   25,-€

   Párová a rodinná psychoterapia ( 60 min. )                                                 

   30, €

   Párové a rodinné poradenstvo ( 90 min. )                                                                  

   45,-€

   Psychoterapia nezaradená inde, rekonvalescencia ( 50 min.) - Z 50.4  Z 54.3

   25,-€

   Nácvik relaxačných techník ( 25 min. )                                                           

   12,-€

   Podporné vedenie osoby, ktorá je vo vzťahu s  pacientom(20 min.)               

   10,-€

   Verbálna intervencia  (20 min.)                                                                          

   10,-€

   Skupinová psychoterapia, poradenstvo (90 min.) – za každého člena                       

   10,-€

   Konzultácia o možnostiach a postupoch v rámci psychoterapie, poradenstva 

  s pacientom a/alebo rodinným príslušníkom (do 30 min.)     

   10,-€

   Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie - s písomnou správou                     

   80,€

   Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie  ( 60 min. vyšetrenia )                              

   30,-€

   Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie   ( 20 min. vyšetrenia)                      

   10,-€

   Posúdenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS (bez zbrane)

   50,-€

   Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej    zbrane, prácu v SBS - so zbraňou

   60,-€          

   Náhrada za stratu času pre neúčasť klienta na dohodnutom termíne                  

   10,-€

   Príplatok k základnej cene výkonov za prácu v čase pracovného pokoja a sviatkov            

   20,-€

   Administratívne výkony (vystavenie potvrdenia o psychickom stave pre rôzne účely,            ako sú potreby súdu, komerčných poisťovní,  na vlastnú žiadosť a i.)   

   10,-€

   Psychologická konzultácia cez Skype, telefón a pod. (30 min.) – po dohode                         

   15,- €

   Psychologická konzultácia cez e-mail – po dohode                                                        

   10,-€ 

Cenník  je platný od 1.6.2015

TOPlist